Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Rangkuman Materi Basa Sunda kelas IXSampurasun,kumaha damang?naon atuh ari kamu teh.Kali ini teh saya teh kumaha teh jeh si ka bener atuh,hehe. Hampurnya barudak,balikan deui atuh ku Bahasa Indonesia wae. Kali ini saya akan membagikan rangkuman materi Basa Sunda Kelas IX. Naha abi masihan rangkuman material,amih ngamudahkeun ka sadaya anu nuju diajar Basa Sunda. Naha jadi make Basa Sunda deui?? :D. Saha atuh anu teu terang urang Sunda,biasanamah kararasep,garelis,saropan jeung sajabina. Sakitu wae basa-basina langsung wae ka inti tujuan ngadamel postingan/langsung saja pada tujuan postingan .

Kumpulan Materi Basa Sunda kelas IX :

Beda Khutbah jeung Biantara :

-Khutbah mah esina mepeling ka jalma ari Biatara mah mere informasi ka jalma.
-Khutbah mah anu nepikeunna Hotib ari Biantara mah saha anu nyumponan pidato.
-Khutbah mah waktuna nyampekeunna samemeh/sarengse sholat ari Biantara mah iraha wae sesuai kesepakatan.
-Khutbah mah tempatna di masjid ari Biantara mah tempatna dimana sesuai kasepakatan.
-Khutbah mah sumberna tina Al-Qur’an jeung Hadist ari Biantara mah timana wae oge tiasa.

Cara Nulis Naskah Pidato :

1.)Kedah sesuai jeung tema
2.)Mun hoyong sae milari sumber anu berkualitas.
3.)Waktu jang Pidato biasa 5-7 menit.
4.)Kedah merhatikeun objek biantara.
5.)Ejahan.
6.)Kudu  dumasar struktur pidato


Cara Nepikeun Biantara :

1.)Volume Sora kudu diperhatikeun
2.)Artikulasi
3.)Jelas henteuna carita
4.)Intonasi kudu nyunda
5.)Ekspresi kudu sesuai jeung tema
6.)Gestur
7.)Lancar dina penyampaianna
8.)Kudu percaya diri


Ciri-Ciri Carpon :

-Dibaca ukur memenitan
-Karanganna pondok
-Nyarita keun 1 kajadian atawa 1 masalah
-Eusina dumasar kana kahirupan sapopoe
-Kaharti ku akal
-Henteu loba babagianna
-Palakuna saeutik

Unsur-Unsur Carpon :

-Tema
-Palaku
-Watak Palaku
-Latar
-Galur
-Amanat


Kawih dan Tembang

Kawih= Rumpaka lagu anu ketukkannana geus tangtu/geus matok dumasar kana notasi nu aya
Ceuk Raden Mahyar Angga Kusumadinata,kawih oge sok disebut sekar tandak anu osok dianggo mirig kawih biasana mangrupa gamelan degung,kacapi,suling,bisa oge organ.

Tembang= Rumpaka/puisi anu ditembagkeun iramana bebas(sekar irama merdeka)
Tembang oge nyaeta puisi anu ditulis dina wangun pupuh.
Pupuh oge aya 17 :
Sinom,Kinanti,Asmarandana,Dangdanggula,Mijil,Pangkur,Durma,Gurisa,Maskumambang,Pucung,Wirangrong,Gambuh,Ladrang,Lambang,Balabak,Magatru sareng Juru Demung.
Pupuh ditulis dumasar kana Guru Wilangan jeung Guru Lagu
Guru Wilangan = Jumlah suku kata tiap baris atawa jumlah baris tiap bait.
Guru Lagu = Tungtung sora vokal tiap baris.

Contoh Guru Wilangan jeung Guru Lagu

A duh gus ti a nu  ma ha su ci (10i)Jadi setiap bari terdapat 10 guru wilangan
Sim ab di ru ma os(6o) Jadi setiap bari terdapat 6 guru wilangan
Pang na ab di du mu gi ka kes reh(10e) Jadi setiap bari terdapat 10 guru wilangan
Reh ka se puh pa ran tos ngu sir(9i) Jadi setiap bari terdapat 9 guru wilangan
Ta ka bur sa reng dir (6i) Jadi setiap bari terdapat 6 guru wilangan
Te ga nun dung se puh(6u) Jadi setiap bari terdapat 6 guru wilangan

Ciri Artikel :

-Ngabahas 1 Masalah
-Aya Data Jeung Fakta
-Aya Pendapat jeung pengarangna
-Dimuat di media massa

Tujuan Wawancara

Pikeun menangkeun informasi ngenaan hiji hal

Hal-hal anu kudu dilakukeun samemeh wawancara

1.)Nentukeun Tema
2.)Pertanyaan kudu dumasar kana Rumus 5 W + 1 H
3.)Nentukeun Narasumber
4.)Nentukeun janji,nentukeun waktu jeung tempatna

Teknik Wawancara

-Langsung nyaeta papanggih jeung narasumber
-Tidak Langsung nyaeta bisa ngagunakeun telpon atau alat komunikasi lainna.

Paguneman

Syarat-syarat nyieun paguneman/obrolan/dialog.
-Palaku minimal kudu aya 2
-Kudu aya tema heula
-Basa nu digunakeun
-Aya ekspresi,inotasi,jeung gestur.

Dongeng

5 Jenis Dongeng

-Fabel = Dumasar kana sasatoan.
-Parabel = Dumasar kana Jalma nu merihal ti batur. Conto : Malin Kundang
-Sage = Dumasar kana Sejarah. Conto : Sunan Gunung Jati
-Legenda = Dongen anu nyaritakeun asal muasal. Conto : Gunung Tangkuban Parahu.
-Mithe = Dongeng kapercayaan. Conto : Nyi Roro Kidul

Pupujian/Syai’r
Isina tentang keagamaan.
Pupujian mah sok ditembangkeun.

Gaya Basa
-Rarahulan = anu dileuwih-leuwihkeun
-Litotes = ngarendahkeun diri/kadalom.
-Pleonisme = nuges jelas diperjelas deui.Terimakasih telah berkunjung ke Pemulakuy,semoga bermanfaat. Akhir kata wassalam.
Salam Pemula
Posting Komentar untuk "Rangkuman Materi Basa Sunda kelas IX"